Fruit Ninja HD קחשמ

(Fruit Ninja HD):

.התיבה ןוזמ לע וישכעו Shaolin רזנממ אב אוהש יפכ ,םימי המכ ןאכ רבכ ה'גנינה .תוריפו תוקרי קר לכואו רשב לוכאל ךיא ןיטולחל חכש אוה ,sensi לש ףנכ תחת הייהש ל .לשבל ןתינ לודג ישומיש לכאמ ונממש ,םילשב תוריפ םה םכתושרל .םירחא םיבוט םירבד הברה דועו םיחיטבא ,םישמשמ ,םיחופת קרוז ה'גנינה ובש עגרב ףפו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות