משחק ךלמ-ךלמה תא ךרבמ באינטרנט

                                   Hail to the Par-king קחשמ

ךלמ-ךלמה תא ךרבמ ( Hail to the Par-king):

.קראפב תונחהל ידכ תויונמוימה תא ןיגפהל ידכ תונמדזהה תא ץימחהל אל טלחהב תוינוכמ .םאולמב ךלש תונורשכה תא ףושחל ךירצ התא ובש ,ךלמה דרב קחשמל םכתא םינימזמ ונא .הינחה שרגמב רתויב בוטה םוקמל תינוכמה תא רידגהל איה המישמה .בצקומה ילמינימה ןמזב היוצרה הדוקנל תינוכמה תא קפסל לוכי הינח ךלמ יתימא זואוטר .ןיוצש ןמזה םות ינפל הז תא רובעל רתויב רצקהו רתויב החונה ךרדה תא רוחבל ,בושחל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות