Fast Fruit קחשמ

ריהמ ירפ (Fast Fruit):

.יופצה יתלבה הרק ,ךותיח ליחתהל ידכ סנכתה קרו ,דח ןיכס ןכומ ,םינכומ תורפ םע ןחל .ריוואב ףועלו ץופקל ולחה ןחלושה תוריפ לע הוולשב דועו םיזופת ,יוויק ,םיסגא ,םיח .תורפ ה'גנינ רוזעל ןמזוה דיב ומצעל תחקל זא לבא ,תעתפוה התא תישאר .תפרוטמ תינדרמ החורא םע דדומתהל ךיא עדוי טלחהב אוה .םיריהמ קוק םכח תורפ קחשמ לש דיקפתה תא קחשל לוכי התא .תוכיתחו תונטק תוסורפל הצפקה יטנמלא הצחש ןיכס חק .םתוא תווסומ תוצצפ בוקר ירפ - םירופא םיטקייבוא םה םהיניב .קחשמה תא הנמלשת תויועט שולש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות