משחק תלכוא תינוכמ באינטרנט

                                  Car Eats Car קחשמ

תלכוא תינוכמ (Car Eats Car):

.בכר Eats בכר - םהלש ינחצרה ףדורה קחרה ןמזה לכ ץורל הכירצש הנוכמ לע תידגאה הרד .ךתוא לוכאל הסנמ רשא ,הנוכמה ןמ חרוב ,המידק תכלל ןמזה לכ ךרטצת וז הקתפרהב .םדוא ינבא ףוסיא ,ץיפקהל ידכו ,ולש ףדורה ינפ לע רעפה תא לידגהל הצאה שמתשה .תובקוע תומרב ףדורה קמחתהל רתוי הליעי הרוצב ךל ורשפאיש םירופיש לש ןווגמ שוכרל .בכר Eats בכר קחשמב םישגרמ םיפדרמ לש לודג רפסמ הפצמ התא זא ,רפתשי ךלש ףדורהו ,

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות