Block Ninja HD קחשמ

HD ה'גנינה םוסח (Block Ninja HD):

null .וטויק ריעצ ה'גנינ םחול ךתוא ריכהלו ןפי ךלנ Ninja קולבה קחשמ ,םויה null .ברחה לש ותושרב וירושיכ תא תוארהל ךירצ אוה ובש ליגרת םויכו המיחל תויונמוא null .םינומיאה הדשל ברח תחקל היהי ונלש רוביגה null .ונלש רוביגה ךותחל ךירצ התאש םינוש םיטירפ סוטי דייס null .הטושפ איה וז הלועפ null .ברחה תתיבש לש ןוויכה לע עיבצהל לכות ךכו ךסמה לע עבצא גוהנל ךירצ קר התא null .רהזיהל קר לבא null .תעגל ךירצ אל התאש םירבד שי null .בוביסה תא דבאל םתוא רבחל התא םאו תוצצפ חורבל לוכי המגודל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות