משחק יסקלג ירמוש תדוצמ םרוטס ירמוש באינטרנט

                                  Guardians of the Galaxy: Guardians Citadel Storm קחשמ

יסקלג ירמוש תדוצמ םרוטס ירמוש (Guardians of the Galaxy: Guardians Citadel Storm):

.םהלש רתויב עורגה ביואה ןאנור אוהש ,הדוצמל רודחל םיבייח תוזירז ןוביבד תוטקרו ה .םיטובור ידי לע ןגומ אוה את לכ ,םידרפנ םיאת לש ךורא ךובמ רבגתהל ידכ יחרכה הז .תוטקר ופע חצמב רשי רשאכ ,בושחל ןמז הנייהת אל תויומדה ,יפוסניא ירי ונוכיה .תינמז הגופה תאו ,שדחמ - בחרמ ,רבכעה םע ךשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות