משחק היסקלגה ירמוש המאגוק באינטרנט

                                  Kogama Guardians of the Galaxy קחשמ

היסקלגה ירמוש המאגוק (Kogama Guardians of the Galaxy):

.תווצ יסקלג תרומשמ - דימשמה סקארד ו הרומאג ןשקע ,טורג ץע ןקתש ,לודג ןוביבד ומכ .הלאכ םינוכדעב רקבל םלח אל ססות רומוהו תונינש ,םהלש חוכה תא יתצרעה אל ונתיאמ י .היסקלגה ירמוש Kogama קחשמב םהלש תואקתפרה לש ויתובקעב ךלוה אוהו COGAM תרומשמ ב .םוקמ םושל תכלל לוכי אוהו ילאוטריווה םלועב עסונ - אוה יכ ,חילצמ אוה .םכילע תובוהאה תויומדה םע הקתפרהה ךותל ללצ .תחא ןיע לעב םיפפועמ םיט"לזמ שוגפי ןושארה ותה ,חותפה חטשל תאצלו ךמצע עורז .םלצל המ ןיא םא ,ריתסהל ,םינכוסמ םה ,םתוא איבת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות