משחק / תימסוקה היסקלגה תואקתפרה ירמוש באינטרנט

                                  Guardians of the Galaxy Cosmic Adventure קחשמ

/ תימסוקה היסקלגה תואקתפרה ירמוש (Guardians of the Galaxy Cosmic Adventure):

.םישדחה לש םינושה םיינפקותה םיעזגה דגנ םקבאמב היסקלגה לש םימסרופמה םיסופורטופא .םוקיה לש םיוסמ קלח לורטפ היהי הניפסה ידי לע םתוא דקפמ התא .ברקל םתוא ןיזהל ביואה תוניפס תא שגופ התאש עגרב .ביואה תוניפס תא ליפהל סטומ קשנ ילכ לכמ תוריל ךלש הניפסה לע םתוא ףוקתל ולכות .םיביריה לש שאה וק תא בוזעל ולכוי ללחב dzterously ןורמת התאו הרוי התא ,ךל םג .םתוא ףוסאל בייח התאו ודריי םיצפח ,תגלפומ תוניפסה ןמ .הרבגהו םיסונוב ךל ונתיי םה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות