משחק ךלשמ רוצ :היסקלגה לש סופורטופאה באינטרנט

                                  Guardian of the Galaxy: Create Your own קחשמ

ךלשמ רוצ :היסקלגה לש סופורטופאה (Guardian of the Galaxy: Create Your own ):

.ךלשמ רוצ :היסקלגה לש רמושה לש רבח רבכ התא זאמ דחוימב ,הבר תוניצרב תחקל שי היס .ברק תיללחב התיחנל ןנוכתהל ידכ קר ראשנ הז ,הסיטל םינכומ רבכ םה קחרמ לכב םיביוא .ןמזה לכ תיללחה לע היהת התא ובש ,םידגב לש תונטק תוכיתח לע בושחל ךירצ התא ,ינכט .רתויב םיינעבותה םימעטה תא וליפא קפסי רשא בצעמ התאש ינפל .רומח קזנ ינפמ ףוגה לע ןגהל ידכ ביואה ןמ תויעב לש הרקמב ורזעיש םידגב לש הצובק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות