משחק כריש בניו יורק באינטרנט

                                  New York Shark קחשמ

כריש בניו יורק (New York Shark):

!המיאה !טויס !הרזע .ללוז חש לודג ןבל שירכ ,קרוי וינב !רובעל אל ,תופיפצב סלכואמ רוזאב הזכ דחא םיארונ םיגדהמ תויהל הלוכי קזינ המכו ,ת !האלמה תינכתה התלוכי שמתשהל ךכ ,הזה תיגולויבה גרה תנוכמ טולשל קר ןימז היהת התא