Shark Attack קחשמ

שירכ תפקתה (Shark Attack):

.ותורגבב םג ומכ ,םינטק םיגד לוכאל םילגוסמ ,יתימא םי דדוש - םישירכ .םהלש רועה הז תא תווחל לוכי התא ,Shark Attack קחשמב ,וישכעו .התוא ךופהת ךמצע התא ,הז םייניש תואלמ ףרוט תופקתה ףקשית אל התא קר .תונוש תולועפ עוציב ,םימה תדומעב תוחשל הברה ךל היהי ,םהידיב םיימיה םיפרוטה לש .םימל תחתמ םיללוצ םיה תויח ןה לוכאל וכרטצי דימת המ לע ,בערה לש ןוצרה תועיבש או .העונתה ןוויכ תא ריכזתו ,ןמסה םוקימב ,רבכעב שמתשהל ךרטצת םימב םוקמל םוקממ עונל .בערה תדימ תאו ןצמחה תומכ תא ,תואירב ישירכ תופצל ןמזה לכ וכרטצי רשא ,םיבושח םי .היפ לומ היהי המ לכ לוכאל ,דיצ הברה ךירצ בער ףודהל ידכ .ריוואה תועוב םע תעל תעמ סוניכ וא​​ סונייקואה לש חטשה ינפ לא היילעה ךלהמב שדחתהל .םהיתוניפס לש חטשה ינפ לע ףצ ,םידייצ תחקל תוסנל ךרטצת הז ,ךבוסמ רתוי תצק תואיר .חתות ירודכ וליפאו םהלש תותשרה םימל וקרזי םה .רתויו רתוי וכפהי םידייצ לש היינש לכ םעו ,לכה ונממ קמחתהל וסנ .הז םייניש אלמ ףרוט לוהינב ולש םירושיכה לכ תא הארמ ,Shark Attack קחשמב ןמז רתו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות