משחק ןוחטיב לדגמ ירוביג רפוס באינטרנט

                                   Super Heroes Tower Defense קחשמ

ןוחטיב לדגמ ירוביג רפוס ( Super Heroes Tower Defense):

.ץראה רודכ ינפ לע ןוטלשה תא סופתל תימלוע הכיפה תושעל אבצל דחואמה םלועה יבחרמ ל .תושונאל רכומ ,לע םירוביגה לכ וכלה הלש הנגההו אלא רתס טקייבואה תא סופתל םיכירצ .דוס לדגמל ליבומה שיבכב תכלל ידכ םיעשר לש אבצה תא תתל אל בושח ןכלו ,ץראה רודכ .שפנב ביואה לש ביתנה תא תחקל ,םימסרפתמ םהש יפכ ךרדה ךרואל הרובג יוות ןקתה