משחק 2 םישערנ םיסוטמ באינטרנט

                                  Frantic Planes 2 קחשמ

2 םישערנ םיסוטמ (Frantic Planes 2 ):

.המכ ףסכו בהז תועבטמ ףוסאל ,ביואה לש ירוחאה וקלח לא סוטי יופש ימ ,בוט ,עגושמ ת .ביואה תסייט לש תוקדה תורושב שורשר איבהל ץימאה שיאל רוזעל ךרטצי ,ןאכ היה רבכ א .םירקי תובטהו םיעיבג ףוסיא ,תינצוק הצצפ סט ברק יסוטמ ליפמ ,תורילו ףועל .רבכע - לוהינ