משחק ןמוימ בכור באינטרנט

                                  Skillful Racer קחשמ

ןמוימ בכור (Skillful Racer):

.םייח תמרב דספה ילב ליבשה תא הצוח ,ןמוימ בכורל ךופהל ול רוזעלו הרוטקירקה תוינו .הנוילעה תילאמשה הניפב םימקוממ הלש םירוטקידניא .ןותחת סלפמב ,םיחותפ םיחתפ ןמש תוילולש ,םיגימצה תמירע ימרעומ לש הרוצב םילושכמה .ץיאהל תלוכיה תא ףיסוהלו ,תואירב רזחשל לוכיש םיישומיש םיסונוב ףוסאלו םילושכמ ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות