Transformers Showdown קחשמ

Showdown םיקירטובור (Transformers Showdown):

.םמצע ןיבל םניב ררבל םהש דע וחוני אל םהו םיקינרקשה - יניצר דואמ Autobots םיביו .ביואה םע םייבויח תונובשח םיקירטובור םיטובורה רוזעל ךירצ התא .םיטובור םיפקות תוצלפמה תא סורהלו שאר Optimus להנ .הייכזה ייוכיס תא לידגהל ידכ ךלש תומדה לש קשנה תא רפשל לכות ,תחלצומ תופקתשה תו .רבכע - ירי ,םיציח - לוהינ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות