משחק וגל בכר ןורכיז באינטרנט

                                  Lego Car Memory קחשמ

וגל בכר ןורכיז (Lego Car Memory):

.ךכ הז תא תושעל ידכ ,ךפיהל וא ,ךלש ילנמונפ ןורכיז ןמאל ולכות וגל תוינוכמ םע דח .שרגמה לא האלה ךישמהלו תובכרומה תמר תריחב .תוינוכמ הארת יכ ףשוח ,המכ תורתסומ תונומת וב שי .ראשה ןיב ותוא תא אוצמל איה ךלש הרטמה .תומאתהה ואצמנ לכו תוחותפ תוינוכמה לכ רשאכ םלשות המרה .תויוליפכ שפחל רתוי לק היהי הז ,החתפהש םוחתב היה יכ ,רוכזל ךירצ התא ,תועט השוע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות