Catch the Coin קחשמ

תועבטמ תא סופת (Catch the Coin):

.ללח תפילחב ןטק שיא ומכ קחשמ התא .תועבטמ רמולכ ,ץפח ףוסיאל חטשה סיסבל תכלה .הרקיה הרטמה תא גישהלו םילושכמה לכ לע רבגתהל ךירצ התא .םישמתשמ ינשל דעוימה עוצעצ ,ךלש םירבחה םע קחשל לוכי התא .דחי הרטמה לא עיגהל רבחל רוזעל וא ,תוריהמ לע תורחתהל לוכי התא .תדלקמה לע ינשה תאו ,ץחה לע ןושארה ותה תא להנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות