משחק תוינוכמ יצורמ באינטרנט

                                  Slotcar Racing קחשמ

תוינוכמ יצורמ (Slotcar Racing):

.תעבטה יספ לע שגרמ םיצורימ קחשמל םיכחמ םתא .הנושארה העוצרה תליחתל רובע זאו ,לופכ וא דיחי :בצמ רחב .שיבכהמ סוטת אל תינוכמהש אדוו ךא ,ALT שקמ לע ץחל ,תוריהמה תא ריד .לולסמ ותואב תויהל אל דפקה ,ךלש ביריה םע ץורימ התא םא ,דצ הנשת , .ךלש ביריה תא סיבהל םתס וא רתויב בוטה ןמזה םע תופקה הנומש םלשה .Slot Slot יצורימב הכוזה בהזה עיבג תא גישהל ידכ תופילאב ופתתשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות