Avengers Hero VS Alien Robot  קחשמ

םירזייח VS םימקונה רוביג טובור (Avengers Hero VS Alien Robot ):

.ץראה רודכל רוזחל הצור אל רבכ םישלופ תויבבלב ךכ םתוא שוגפלו םירזייח םיטובור םע .םש םירזייח תוטסל לכ תא ררחשלו תורהנמ קודבל תמקונה הרזע .היגרנא ירודכ ףוסאי ןטפק לזרב לוכי רנטרפ תוריל .היירי - WASD, J ,םיציח - לוהינ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות