משחק ןוקרד חרק טובור באינטרנט

                                  Robot Ice Dragon קחשמ

ןוקרד חרק טובור (Robot Ice Dragon ):

.Ice Dragon - תכתמב הארונו הפיה היחה תא קחשל לוכי התא לבא ,םייגולותימ םירוצי - .רתאב ןיקתהל ךירצ התא ,םישורדה םיקלחה ונכה .תינרדומ תאו scrapie יתמצ תבכרה ךילהתב .םיעוציב לע קדביהל רומא אלמה ןונגנמה .הצוענה תונמוימה תועצמאב ותוא סיבהל טהול ןוקרד םע ברק איצוהל זאו תנכותמ טובור