משחק Inside Out: יו'ג םיינזוא יחותינ באינטרנט

                                  Inside Out: Joy Ear Surgery קחשמ

Inside Out: יו'ג םיינזוא יחותינ (Inside Out: Joy Ear Surgery):


.ןזוא ,ילייר יו'ג תושגר באכ תיבב רוקב הכורא הכילה רחאל .ךמסומ אפור תונפל הרירב הל ןיא .ןוכנה לופיטה תא תוצקהלו ,לפוטמה לש ןיעה תא קודבל תוריהזב .ךלש ןחלושה לע בכשל רשא ,חותינה ירישכמ תא דומלל ךירצ התא אבה .התייהש הממ העורג רתוי וליפא איה החמשה םורגל לוכי הזו ,םיזגת לא לבא ,םיאתמ המ .הזילעו החמש תויהל בוש היהת איה ,םלשות הקסעה רשאכ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע