משחק לזנופר ןזואה חותינ באינטרנט

                                  Rapunzel Ear Surgery קחשמ

לזנופר ןזואה חותינ (Rapunzel Ear Surgery):


.םיינזוא באכ רשאכ לכסתמ הז ךיא !באכהמ ךמצע םע תושעל המ עדוי אל התא .םיינזוא לזנופר קחשמ לזנופר הכיסנה היגרוריכ וז וררועתה יכ ,הלאכ תושגר םע והז .הכיסנה לש ןזואה לע וז הלועפ עצבל וכרטצי רשא ,הלא תומיענ יתלב תושוחת ותוא רהטל .םישורדה םילכה לכו לפוטמ אוה םש ,חותינה רדחל תכלל ךירצ התא ,תאז תושעל ידכ .באכל םרוגה םה רשא ,םיקדייחו ךולכל לש הלודג תומכ תוארל ןתינ ,ןזוא לש םינפבמ טב .בוש םייחמ תונהיל הדליה הנרשפאתש ,היקנ תויהל בוש ונלש רעישה תכורא הכיסנה ןמ ןז

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע