משחק םוריח חותינ באינטרנט

                                  Emergency Surgery קחשמ

םוריח חותינ (Emergency Surgery):

.םירזוע םניא םירחא םילופיט רשאכ ןורחא םוקמ אוה חותינ יכ איה הכרע .םוריח חותינ ארקנ קחשמה ןכלו ,ףוחד ךופהי טושפ חותינה ,ונלש םירקמ .דחאכ תובוצעו תוקיחצמ תויצאוטיסל םיעלקנ רשא םילפוטמ העבש ליצהל ם .רעצמ הכ בצמל הליבוהש הביסהמ םינכסמה םיינעהמ רטפיהל םכילע תישאר .ללמואה לש הכרה הדוקנב סגונ ןיידע אוהו בלכ ידי לע ךשננ ןושארה לפ .לופיטל ךישמהל זאו ,הטמל םיעיפומה םיטירפה םע בלכה תא ריסהל ךילע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות