Freddie טימ טכענ 5

Freddie טימ טכענ 5

.רעטָאּפ רַאֿפ Freddie טימ טכענ 5 רַאֿפ סעמַאג ןיילנָא ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד טימ ןדיר .ַאירעציּפ רעטכעוו טכַאנ ַיינ יד ןופ טימש קיימ ץנַאכ רעב Freddie ,ינַאב לגיניק ,סקופ .שטנעמ קידעבעל ַא ןעוועג זיא קיימ זַא טקַאפ רעד ץָארט וליֿפַא ,רעדירב ענייז ןופ לייט .דיל דילגיוו ַא ןופ סדנוָאס סוָאידָאלעמ יד ריא ףיוא ןעמוק טעוו Freddy ,סיוא טייג ס

דער בעסטער Freddie טימ טכענ 5

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס