שפּיל ץהגינ ןוַאלק :ס Freddy ייב טכענ ףניפ אָנליין

                                   Five nights at Freddy's: Clown Nights ליּפש

ץהגינ ןוַאלק :ס Freddy ייב טכענ ףניפ (Five nights at Freddy's: Clown Nights ):

.טכילפ רעטשרע ןייד גניטרַאטס טציא זיא ןוא זדרַאג קריצ יד ןיא טעברַא ַא טַאג ריא .טַייהנגעלעג ַא ןעמענ וצ ןסָאלשַאב ,טלעג ןופ ןֿפרַאד ןיא יוו רעבָא ,שינעעשעג ןענעז ןכ .ענָאקַאס יד ןריפרַאפ וצ טשינ יוו יוזַא ,סַארעמַאק סנַאלייוורעס סרָאטינָאמ יד ןטיה ,ןפָא .ךעייצער ןזַאלב קריצ טייג טכַאנ יד ףיוא זַא סע טאה גנַאלק