שפּיל רבדמ יַארומַאס אָנליין

                                   Samurai desert ליּפש

רבדמ יַארומַאס (Samurai desert ):

.םוטעמוא זדערּפס םור ןַייז ןוא יַארומַאס סיורג ַא טבעלעג רבדמ רעד ןופ ץרַאה יד ןיא .זלַאטַאב ןופ רעמונ קיזיר ַא ןַאוו רע ןגָאז ייז .זַאסימ טסייוו ןוא ץרַאה רעייז יד ַייב סקיירטס דרעווש ןייז .יַארומַאס יד טימ טַאבמַאק ןיא ןעגניד וצ ,סע ןריציפיטנעדי וצ טַייקיייפ יד ןוא טומ י .זיטַאליבַא רעייז עלַא ןזַייוו ןוא ףמַאק ןייש ַא ןיא םיא ןּפַאלק וצ ןריבורּפ .יַארומַאס יד טימ ןדער ןוא רבדמ יד וצ ןייג ,אלא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס