שפּיל פּיצאַ מיט פיש אָנליין

                                   Fish Pizza Cooking ליּפש

פּיצאַ מיט פיש (Fish Pizza Cooking):

.גנוליפ שיפ טימ עציּפ קַאמשעג ַא ןטיירגוצ וצ יוו ןענרעל ןענעק ייז זַא יוזַא ,זלרעג .רעדניק ןיא ססענלופדנימ סּפָאלעוועד סע ,טוג רָאנ ,ןטַאש טשינ טוט ליּפש סאד .סעּפע ןעלמוטעצ טינ ןָאט ,ןבירשעג יוו טקנוּפ טּפעצער םעד ןרזחרעביא וצ זיא טעברַא ןי .עציּפ קַאמשעג ,קיטפַאז ַא ןעמוקַאב ריא טלָאמעד ןוא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס