שפּיל Village Fun אָנליין

                                   Village Fun ליּפש

Village Fun (Village Fun):

.טַייצ רעמוז-גנילירפ םערַאוו ַא ןופ געט יד עלַא ןעגנערברַאפ וצ ןַאלּפ ריא ווו דנַאל ןו .םיא ףיוא זיוה ַא ןעיוב ןוא ץַאלּפ םעד ןטסעמ וצ ןֿפרַאד ריא ,שיטקַאפ טרעוו םולח ןייד .טגָאלקעגנָא טָאה ריא סָאוו עמוס יד ןיא ןינב םעד ןריטקעלעס ןוא םָארק יד טימ לטיווק .ייז ףיוא ןטרָאג סנירג ַא ןוא ןטרָאג ַא ןעיוב וצ רדס ןיא ןלייט רערענעלק ןיא ןעווענ .טצענערגאב רעייז זיא טנעה ןייד ןיא זיא סָאוו טלעג​​ ןופ עמוס יד לַייוו ,טנַאסרעמָאק