שפּיל מלחמה ביטאַלז אָנליין

                                   Bug War ליּפש

מלחמה ביטאַלז (Bug War):

.עירָאטירעט רַאֿפ זלַאטַאב ןוא המחלמ ןופ טלעוו יד ןיא ןעמענכרוד רָאג טנעז ריא ,ליּפש .ץקעסני ףיוא המחלמ רעד ןיא ןליּפש וצ ןבָאה ריא המחלמ ךעלשטנעמ טשינ .טַאבמַאק ןיא ןעגניד ןוא עירָאטירעט ןּפַאכ וצ ןרעוו טעוו סָאוו סמרָאוו ןופ יימרַא קיזי .המחלמ יד ןגעוו ליּפש ךעלטנייוועגמו ןוא גניטייסקי טסרעמ יד ןופ רָאפכרוד יד וצ סי !קילג טוג