שפּיל פיש פּיצע אָנליין

                                   Fish Pizza Cooking ליּפש

פיש פּיצע (Fish Pizza Cooking):

.טנַייה ןופ לסיש טבילַאב ַא - עציּפ .סע ןכָאק וצ יוו ןסיוו סקוק קינייוו רעייז ,ןרעיודַאב םוצ .עציּפ ןופ"טכער"םעד ןופ גנוטיירגוצ רעד רַאֿפ זנַאשקַארטסני טירש ךרוד טירש ןייג טעוו .םעד ןיא ריא ןפלעה וצ ליּפש רעד ןיא ץניה ,גייט יד ןכַאמ וצ ךַאז רעטשרע רעד .סנַאווקיס קיטכיר יד ןיא סיוא טגיילעג זיא סָאוו ,גנוליפ יד ךרוד ןעגנאגעגכאנ זיא .רוטַארעּפמעט טכער יד ןיא סע ןקַאב וצ ןבָאה ריא ,גנולדנַאהַאב ץיה קיטכיר יד זיא סָאד .עציּפ ןופ ץירקיס יד עלַא ןענרעל טעוו ריא ,טיירג זיא ַאציּפ יד ןעוו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס