שפּיל מאַלפּע קוש אָנליין

                                   Cute monkey kissing ליּפש

מאַלפּע קוש (Cute monkey kissing):

קיטשרענאד ,ךיוא ,םעד ןענרעל וצ ןָאט וצ ןֿפרַאד ריא סָאוו ןוא ,סע ןָאט ייז סָאוו רעדנ .םעד ןָאט ןענעק ,ךיוא ,ילטנַאטסיסנַאק סע ןסקַאוו ריא ןעוו רעבָא ,גנַאל לסיב ַא ןענעז .ליּפש רעד ןיא זיולב טַייוו יוזַא ןוא ,גניסיק סָאוו ןריבורּפ ןוא ,עביל רַאֿפ ןקוק וצ