סעמַאג גניסיק

סעמַאג גניסיק

.ןגעוו ענעדישרַאפ ןיא ךיז טסעפַאנַאמ ליפעג םעד ןעמעלַא ןיא רעבָא ,רעטלע ןייק ןיא עב .םיא טימ עּפָאק וצ רעווש לעיצעּפס זיא סע ,דניק ןופ ץרַאה ַא טכוזאב יז ביוא .סליַאטגיּפ יד ןעיצ רָאנ ךעלגניי יד טלָאמעד ,ןייש ןוא ךייוו ,שיטנַאמָאר רעמ ןרעוו וצ .ןליפעג ןופ גנוגָאזסיו ַא ַאזַא וצ ןסקאוועג טשינ ןבָאה רעבָא ,גניסיק ןגעוו ןסיוו ייז .רעשזדייניט רעדעי ןופ ןבעל יד ןיא טנעמָאמ קיטכיוו ַא רעדייא ריפ וצ ךעלצונ ןייז ן

דער בעסטער סעמַאג גניסיק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס