שפּיל ווירטואַל פאַרם אָנליין

                                   Virtual Farm ליּפש

ווירטואַל פאַרם (Virtual Farm):

?ןבעל שיפרָאד רַאֿפ טיירג .םרַאפ ןגייא רעזדנוא ןופ גנולקיווטנַא יד סערדַא וצ ןֿפרַאד ריא לַייוו ,שדוח ןייא רַאֿפ .גניטייסקי רָאג רעבָא ,גנישזדנַאלַאשט ךַאפ .סַאּפש ןופ ץַאלּפ ַא ריא ןעגנערב טעוו ןוא ןענרעל וצ גנירג זיא ליּפש יד !רעסעב וליֿפַא זיא םרַאפ ןייד ןכַאמ ןענעק ריא טלעג יד ַייב לַייוו ,קרַאמ וצ סּפַארק רעי