שפּיל iPlayer: געט םרַאפ אָנליין

                                   Farm Days ליּפש

iPlayer: געט םרַאפ (Farm Days):

רעביא ןעמענ :געט םרַאפ ליּפש .שיט יד ףיוא ןסע זיא סע זַא יוזַא ,גנַאגרעטנו - נוז וצ גנַאגפונוז ןו .געט םרַאפ ליּפש רערעטעלב םעד ךרוד ןֿפלָאהעג ןייז טעוו דרע רעד ףיוא .םרַאפ ןזאלראפ ַא - השורי ַא סקניל ריא זַא טקַאפ יד טימ דעטרַאטס ץלַא ס .דרע רעד ןופ םענרַאפ יד ססעססַא וצ טרָא רעד וצ ןעמוקעגנא דימ ריא ,ר .גָאוו ןלַאפרַאפ ןוא דעטניווקס ,רעלכַייּפש ןוא זיוה ןייד - םינינב טנל .ןעמוקעג גנולפייווצרַאפ ץנַאג ,ןרָאי יד רעביא ןוא טַייצ גנַאל ַא רַאֿפ ס .ןטעברַא וצ ןענעק ןוא ץיפ ןופ קידוועגיוט ךיוא ןענעז ץנַאדיזער שיטָא .ץנַאמנייסַא ןבעג ןוא זנַאשקַא ןייד ןזַייוו ,ריא ןפערט טעוו סָאוו טנַאט .לַאטרַאווק םעד ןיא קידעבעל לדיימ קידעבעל ַא - ַאשַאמ זיא ןעמָאנ ריא .טעברַא - ךַאז טּפיוה יד וצ ןדנעוו דימ יז ,ריא דיטירג יז יוו דלַאב י םרַאפ ענעגייא רעזדנוא ןעלקיווטנַא רימ .םורַא ןטרָאג ןיילק ַא ןוא ךַאד טיור גולק ַא טימ ןַאשנַאמ סַייוו ןיילק ַא .םירישכמ יד ןטלַאה ןוא סע ןיא שינעטערעג יד ןלעטש ייז לַייוו ,ןינב .לָאכרעוווָא טּפיוה ַא ףראד ךיוא רע זַא סיוא טרעקראפ סע .עַיינ טימ טסיילּפיר ןענעז רעטצנעֿפ ןכארבעצ יד ,דינייּפ ןענעז טנעוו .שינעטערעג יד ןסקַאוו וצ ןבייהנָא רימ ,דוולַאזיר זיא םעלבָארּפ ןטכירר .ץייוו זיא ןסקַאוו וצ ןֿפרַאד ריא ךַאז רעטשרע רעד .זניירג טימ טנגעג ןיילק ַא ןסיג ןוא טנוזעג ַא ןיא רעסַאוו ןעיצ ,ןבי .ייז ןעלמַאז וצ ךעלגעמ זיא סע ןוא ,ןעּפיר ,עקול ץוַארּפס יד זיב ןטרַא .רעטסַאפ ליפ ןסקַאוו טעוו ץייוו יד ןוא ,ץינו קיטלעג ייווצ ןלָאצ וצ :ץקעשזדבַא זייסילַאטי וצ ןֿפרַאד ריא ,עיצקַא רעדעי ןקידנערַאפ וצ גנינרע בייהנָא .טערב ןקרעמַאב ַא ךיז נרעטנענרעד ,דרעּפיר ריא זַא רעלכַייּפש יד ןיא סל .ןעמוקעגנא זיא טעברַא עַיינ ַא ,טרָאד ןענישרעד זיא קרַאמקעשט ןירג ַא י .טבייה טעברַא טסנרע ,סע ןעמעננָא ריא ביוא ןוא ,ןטקודָארּפ יד ןופ רענ .ּפָארַא זרעמַאטסַאק יד ןזָאל וצ טשינ ןריבורּפ ןוא דליב ןייד ןעקנעדעג ל :ריא רַאֿפ זיטַאנוטרעּפַא עווַאקישט עליפ ךיז ןענעפע טעוו געט םרַאפ ,זַיי

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס