שפּיל כאָוממייד ספּאַגעטי אָנליין

                                   Homemade Spaghetti ליּפש

כאָוממייד ספּאַגעטי (Homemade Spaghetti):


.שיט ךיק יד ףיוא סיוא ןטיירּפשרַאפ ןוא ןגַייטש ןיא טיירגעגוצ ןבָאה רימ זַא ץנַאידירג .רעסַאוו ןיא סע ןכָאק ןוא יטעגַאּפס ןכַאמ טעוו טלָאמעד סָאוו ןופ ,גייט ַא ןכַאמ וצ ןֿפרַא .טַאליקס ַא ןיא טלגערּפעג ,שיילפ ןופ טייטשאב סָאוו לסיש טַייז יד ןסעגרַאפ טינ ןָאט ןו

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ