שפּיל ןזומ אָנליין

                                   Trid ליּפש

ןזומ (Trid):

.זלַאזַאּפ רַאֿפ ססענדנָאפ ַא טימ ,סעּפַאש קירטעמַאישזד - רעניווואב ןַייז ,בוק יד ןופ טלע .ייברינ ןגיל ךַאלפ ַיינ יד ףיוא טנַאמסיילּפ רעייז ןרזחרעביא ןוא זיירעמעמ ריא ןגָאלש .ּפָארַא גניטנוַאק ץרַאטס רעמַייט יד ןופ לקניוו סקניל רעטשרעביוא רעד ןיא ,דניוושעג ס