שפּיל ךיז ןלעטשרַאֿפ עלּפוָאק ספרומס אָנליין

                                   Smurfs Couple Dressup ליּפש

ךיז ןלעטשרַאֿפ עלּפוָאק ספרומס (Smurfs Couple Dressup):

.רעסעב דיילק וצ יוו ןגעוו ןטכארט עדייב טציא רעבָא ,עטַאד שיטקַאפ ַא - במעד טלַא יד .ןַארקע םעד ןופ ץיּפש יד ןיא רעדיילק יד ןבַיילק ןוא ,הצע ןרעדָאמ ןַייז רַאֿפ סרעבאהבי .זיומ יד טימ רעטַייוו נייג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס