שפּיל פלעאַבאַג ווס. מאַט אָנליין

                                   Fleabag VS. Mutt ליּפש

פלעאַבאַג ווס. מאַט (Fleabag VS. Mutt):

.טיולּפ רעד רעביא סע טאה רע ,ץַאק יד ןיא ןייב ַא ןעמוקַאב וצ ןבָאה ריא ליּפש םעד ןיא .רעטויּפמָאק יד רעדָא דנַיירפ ַא טימ ןליּפש ןענעק ריא .לּפענק זיומ סקניל יד טַייצ ןַאשנעטיר יד ףיוא סדנעּפעד טכַאמ טָאש .ןבעל ןופ הגרדמ יד ףיורַא ץיּפש ,ןפרַאוו קרַאטש רעבי ,ןפרַאוו עלבוָאד :טכער ץיּפש יד .לָאמַא רָאנ ייז ןצונ ןענעק ריא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס