שפּיל גנָאשזדהַאמ ןָאגַארד אָנליין

                                   Dragon Mahjong ליּפש

גנָאשזדהַאמ ןָאגַארד (Dragon Mahjong ):

.גנָאשזדהַאמ שיסַאלק רעד טימ טנַאקַאב ןעמוקַאב וצ טייהנגעלעג יד ןבָאה ריא .תויתוא שיזעניכ טימ סדרַאק ןופ דלעפ יד רָאלק וצ ךַאז קיטכיוו טסרעמ יד שינעטער םעד .טצענערגאב טַייצ טשינ זיא סע יוו ,שינעגָאי ןָא ןאטעג ןרעוו ןענעק םעד ,ןטכארט לַאקי .רעדליב ןוא סלָאבמיס טימ סקירב ןופ דימַאריּפ יד ןיא ןגרָאברַאפ רעדליב ןופ רָאּפ ַא ןענ