שפּיל קליין וויל אָנליין

                                   Little Wheel ליּפש

קליין וויל (Little Wheel):

.לכייס ןבָאה ץַאבוָאר וליֿפַא .ליּפש םעד ןקידנערַאפ וצ ןַאמכַאפ רעמ ןוא רעסעב ךעלגעמ זיא סע יוו קיטיינ ןוא קיטכי .סע ןָאט טעוו ריא וצ קיטכיוו ןוא קיטיינ זיא סע זַא ןייטשרַאֿפ עקַאט טעוו ריא ןוא ןע .קַאלדעד ַא ןיא ןעמוקַאב טינ ןָאט ןוא גנַאגסיורַא םעד וצ ןעמוקַאב ןעק רע זַא יוזַא טָאבָא