שפּיל רפס גנירָאלָאק יוב ירעקס אָנליין

                                   Scary Boy Coloring Book ליּפש

רפס גנירָאלָאק יוב ירעקס (Scary Boy Coloring Book):

.סקימַאק ןדישרַאפ טגארט סָאוו עמריפ ַא ןיא רעלטסניק ַא יוו טעברַא םָאט .ןעעווָאללַאה ףיוא לגניי ירעקס יד ןופ זרעשטנעוודַא יד ןגעוו רפס גני .סָאד ןָאט םיא ןפלעה טעוו ריא .זרעשטנעוודַא ןייז ןופ זניס טימ רעדליב ןופ רעדליב סַייוו ןוא ץרַאוו .טיג זיומ ַא טימ דליב ןייא טיג וצ ןֿפרַאד ריא .ןבראפ רעכיז ןיא דליב יד ןיא ןטיבעג ןבילקעגסיוא יד טנייּפ טעוו רי