שפּיל Metal Guns Fury ליּפש אָנליין

                                   Metal Guns Fury ליּפש

Metal Guns Fury ליּפש (Metal Guns Fury):

.זנַאיליווַאס גניטקעטַארּפ ,רָאג טנַייפ יד ןופ סע גנירילק ןופ טעברַא יד .רענלעז יד ןופ רענייא רַאֿפ ןעלדנַאה טעוו ריא .טקידנעעג ןייז ןזומ סָאוו ,עיסימ עיסימ יד ןסילשסיו ,רדס ַא ןבעג טע .זַאשזדַאטסַאכ ןופ ןעוועטַאר יד רעדָא טנַייפ ידu200bu200b ןופ עמוס רעכ .ץַאלּפ ַא ןעיירד וצ ןבָאה ריא ,לַאפ ןייק ןיא .ךיז ןיא רעכיז רעמ ןוא רעקראטש םיא ןכַאמ ,רעטייפ ַא ןופ סוטַאטס םעד .ןפָאוו קרַאטש ַיינ ַא טמענ רע זַא יוזַא דלעה רעד עּפמָאּפ ילקידַאיריּפ .ףראד ןייז טעוו זנַאּפעוו ןוא טנייפ רעמ ןוא רעמ ןענעז סע