שפּיל רפס גנירָאלָאק סדיק אָנליין

                                   Kids Coloring Book ליּפש

רפס גנירָאלָאק סדיק (Kids Coloring Book):

.רפס גנירָאלָאק סדיק ליּפש יד ןלעטשרָאפ רימ ,ץַאלּפ רעזדנוא וצ זרעטַאזי .תויתוא ןוטרַאק ןדישרַאפ ןופ רעדליב סַייוו ןוא ץרַאווש ןייז טעוו סע .ריא ןופ טנָארפ ןיא סע ןפע ןוא רעדליב יד ןופ רענייא ףיוא טקילק רי .סעשורב ןדישרַאפ ןוא ץניַאּפ טימ ערטילַאּפ ַא ןענַיישרעד ךיילג .דליב רעד ןופ טנגעג עטלייוורעדסיוא ןייד וצ רילָאק םעד ןגיילוצ וצ .ןבראפ ןיא דליב יד רילָאק ןוא זַייווכעלסיב ריא יוזַא