שפּיל סגניהט זעירעטסימ אָנליין

                                   Mysterious Things ליּפש

סגניהט זעירעטסימ (Mysterious Things):

.Lawrence ןוא Andrea, Cheryl סרעמרַאפ יד ןענעז סגניהט זעירעטסימu2 .דראשטיר ,דנַיירפ טרעפ רעייז ןופ םרַאפ יד זיא יוו ,ריט רעטַייוו ןגי .רבח ַא טימ ךיז נשימנַיירַא טשינ טוט ןוא ערוטלוקירגַא ןופ גַייווצ רעכ .ךעלגעט ןבעגרעבי ןוא ערעדנא רעדעי ןֿפלעה ייז טפָא ֿבור .םיא וצ ןפארטעג סָאוו סיוא ןעניֿפעג וצ םרַאפ ןייז וצ ןייג וצ ןסילשַא .ָאד שינעעשעג זיא אמט סעּפע זַא ןעזעגנייא ןדלעה יד ןַאד ןוא ,ייברינ .דנַיירפ ַא ןעניֿפעג ןוא סיוא ןענעכער ןדלעה יד ףליה