שפּיל ךָאּפע אָנליין

                                   Epoch ליּפש

ךָאּפע (Epoch):

.רעדנירג רעד ןרעוו ןוא עסרעווינו יד ןופ גנופַאש רעד ןופ רעטלע סיו .סיוראu200bu200b קרַאווק קישטניילק ַא ןוא ןעוועג זיא ןַאשזוָאלּפסקי ק .ךָאל ץרַאווש גנימוסנַאק-עלַא קיזיר ַא ןרעוו וצ זיא טעברַא ןייד .עיגרענע גניטקעלַאק בייהנָא .ייז טימ דיילַאק טינ ןָאט ,ץַאלק עיגרענע ןשיווצ ןעילפ ןלעוו סָאוו רע .םערָאפ וצ ןבייהנָא ץַאנַאלּפ סָאוו םורַא ןרעטש ַא ןרעוו ןענעק סָאוו עסַאמ .ץַאלּפ לַאוטריוו יד ןיא טָאג ַא טעמּכ ןייש ,שטָאּפע ליּפש יד ןיא סיורג י