שפּיל זַאסּפרָאק ןופ ןפיוה אָנליין

                                   Pile Of Corpses ליּפש

זַאסּפרָאק ןופ ןפיוה (Pile Of Corpses):

.זַאסּפרָאק ןפיוה ןיא ןבעל וצ דלעה רעזדנוא רַאֿפ ץַאלּפ רעכיז ַא רעמ טינ .זיבמַאז ןרַאּפשרַאפu200bu200b ןופ עיזַאווני יד ןעוועג זיא הביס יד .ייז ןופ ץַאלּפ ַא ןענַייז טסגרע יד ןוא ,זייב ןוא סַאלַאסרעמ ןענעז ייז .ןלאפנא יד רַאֿפ ןטרַאוו ןוא ךַאד יד ןכירק וצ רעטצנעֿפ ןוא ןריט דידנו .סרעטסנָאמ טימ ןפמעק וצ ןבָאה טעוו רע רעבירעד ,רעטייל ַא ןבָאה טשינ .ךַאד יד וצ ןָאפ יד וצ זַאסּפרָאק רעייז ןכירק רעבירעד ןוא .קעווַא םיא ןעמענ ןוא םיא ןעז ןלעוו זרעויקסער ,טרָאד ןופ .זיבמַאז ֿבורח ןופ גרעב גנירָאטס ,טכער ןוא סקניל ןעיירד וצ ןֿפרַאד רי .ןבראטש רע טעוו ,דלעה םעד ןא טריר רענייא וליפא ביוא