שפּיל גנירפש ַאוורַאל אָנליין

                                   Larva Jump ליּפש

גנירפש ַאוורַאל (Larva Jump):

.םָאט ןעמָאנ ןטימ ַאוורַאל ןיילק ַא ןבעל ערעזָא רעד ףיוא דלַאוו יד ןיא .גרַאוונסע ןעלמַאז וצ ערעזָא רעד ןופ רעטנעצ םעד ןיא דַאטייקוָאל ןעלזנ .זרעשטנעוודַא יד ןיא דלעה ןייד ןֿפלעה טעוו גנירפש ַאוורַאל ליּפש יד ן .סּפמַאב דזייס ןדישרַאפ ןופ טייטשאב סָאוו געוו ַא טייג ןעלזניא יד וצ .ןרעדנא וצ ץעז ןייא ןופ ןעגנירּפש וצ דלעה ןייד טפַארק וצ ןבָאה טעוו .טַייצ גנַאל ַא רַאֿפ טרָא ןייא ףיוא ןייטש וצ ןבָאה טשינ טוט רעטקַארַאכ ר .ןברַאטש טעוו ַאוורַאל ןייד ןוא ,רעסַאוו רעטנוא ןייג טעוו קקָאססוט יד