שפּיל ד 3 ווייד ּפילפקקַאב אָנליין

                                   Backflip Dive 3d ליּפש

ד 3 ווייד ּפילפקקַאב (Backflip Dive 3d):

.ןטייקירעווש גניירעוו ןופ ץנַאטס זמרָאפרעּפ טפָא ןוא ָאידוטס םליפ ַא ן .ץייכ ןדישרַאפ ןופ רעיוּפַאק ןעגנירּפש ןענרעל וצ דלעה רעזדנוא טימ לַא .דנַאל וצ ןבָאה טעוו רע סָאוו ןיא טנופ יד וצ קירוצ ןייז טימ ץעפייכ .זנַאשקַא רעכיז ןָאט וצ דלעה ןייד ןעגניווצ טימרעד ןוא זיומ יד טימ ן .טרָא ןבעגעג ַא ןיא סיֿפ ןייז ףיוא דנַאל ןוא ּפילפ קירוצ ַא ןָאט וצ ןבָא