שפּיל ןעעווָאללַאה ןופ ס קבַא אָנליין

                                   ABC's of Halloween ליּפש

ןעעווָאללַאה ןופ ס קבַא (ABC's of Halloween):

.ןעעווָאללַאה ןרעַייפ וצ ןרעטלע רעייז ןופ קנימ יד ןיא טלמאזעגנלא עס .ליּפש שינעטער ןעעווָאללַאה ןופ קבַא יד ןליּפש וצ ןסָאלשַאב ןדלעה רעזדנ .סַאּפש םעד ןיא לייטנָא ןעמענ ןענעק ריא .זניס ןיווַאלַאכ יד ןרעדליש סָאוו רעדליבu200bu200b ןופ עירעס ַא ןעז .ייז ןופ רענייא ףיוא טקילק ריא .ךעלקערב עליפ ןיא ןפרָאוועצ טעוו סע ,םעד ךָאנ .סע רַאֿפ טזייוו ןעמוקַאב ןוא ץקעשזדבַא יד ןופ דליב לעניגירָא יד לַאבמ