שפּיל 2 סוירּפ ַאטָאיוט אָנליין

                                   Toyota Prius 2 ליּפש

2 סוירּפ ַאטָאיוט (Toyota Prius 2):

.Toyota Prius יד יוו סרַאק ןופ לעדָאמ ַא ַאזַא טימ רעטנַאקַאב ןייד ןצעז .ןזיוועג ןייז טעוו ןישַאמ יד ןופ לעדָאמ יד ןופ ןטַאד יד סָאוו ףיוא ן .ריא ןופ טנָארפ ןיא סע ןענעפע ןוא טיג זיומ ַא טימ רעדליב יד ןופ רע .סע ןענרעל וצ סעדנוקעס לסיב ַא ןבָאה רָאנ טעוו ריא .ךעלקערב עליפ ןיא ןעילפ טעוו דליב יד ,טייצ ןופ דָאירעּפ םעד ךָאנ .תודוסי יד ןופ ןישַאמ יד ןופ דליב לעניגירָא יד ןרעקמו וצ ןֿפרַאד ריא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס